Passed

projectroot.tests.hp.solution_transfer_16release.hp/solution_transfer_16.release (from CTest)

Took 19 sec.

Standard Output

eJwLSS0uUcgo0C/OzyktyczPiy8pSswrTkstijc00ytKzUlNLE61UghwDA52deGyxQ8UFBT8Q0MCQkMUnFzdPf0UFAio5yLSXj0iLIbZ7OrnokDYYgDYf0Pv====