Passed

projectroot.tests.grid.mesh_smoothing_02debug.grid/mesh_smoothing_02.debug (from CTest)

Took 16 sec.

Standard Output

eJwLSS0uUUgvykzRz00tzogvzs3PL8nIzEuPNzDSS0lNKk23UghwDA52deGyxQ8UFBT8Q0MCQkMUnFzdPf0UFAio5yLGUj0ibIVZ6+rnokDYVgBzhkET====